Archive for август, 2011

Статията е публикувана в изданието на Върховния административен съд (ВАС) – сп.Административно правосъдие № 1, 2011 г. Тя е принос към формирането на оригинална българска Теория на гражданско-военните отношения, която да съответства на действащата правна уредба в България. Акцентът е върху ролята на административното правосъдие и съдебния контрол осъществяван от ВАС върху изпълнителната дейност на Министерство на отбраната и Министерство на вътрешните работи. ВАС може да бъде важен съюзник на гражданското общество при оспорването на административни актове на МО и МВР, особено в такива деликатни области като процедури по възлагане на обществени поръчки и продажби на недвижима собственост. Пълният текст на статията е достъпен тук

Read Full Post »