Archive for ноември, 2015

Статията е публикувана в сп.Икономически и социални алтернативи № 4, 2015 г. В нея се анализират научните изследвания в областта на на­ционалната сигурност и отбраната като специфично публично благо, което се оси­гурява основно от публичния сектор. Пред­лага се легална дефиниция на термина „на­учни изследвания” и се дефинират предели­те на научните изследвания в областта на националната сигурност и отбраната. Определя се публичният сектор за научни изследвания в областта на националната сигурност и отбраната в Република Бълга­рия и се предлага ново управленско решение за сектора.

Read Full Post »