Archive for октомври, 2016

konf_25g_unssДокладът е публикуван в сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 25-годишнината на катедра „Национална и регионална сигурност” – УНСС, проведена през м.ноември 2015 г. Представен е концептуален модел за управление на научните изследвания в областта на сигурността и отбраната на национално ниво. Обосновава се създаването на независима и деполитизирана Държавна агенция за научни изследвания към Министерския съвет.

Read Full Post »