Archive for the ‘Статии и публикации’ Category

sp-obshtestvo_i_pravoСтатията е публикувана в изданието на Съюза на юристите в България – сп.Общество и Право, №5, 2011г. Имотните измами се разглеждат като специфична заплаха за националната сигурност на България, свързана с дейността на организираната престъпност на имотния пазар. За първи път се предлага легална дефиниция на престъплението „имотна измама“ и се прави опит за оценка на обема на печалбите в черния сегмент на имотния пазар. Пълният текст на статията е достъпен тук

Read Full Post »

Статията е публикувана в заключителния доклад по проект Актуални проблеми на управлението при кризи и извънредни ситуации в Република България: Подобряване на взаимодействието между институциите и гражданското общество. Проектът е реализиран през 2008 – 2009 г. от българския неправителствен Център за югоизточноевропейски изследвания с финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие (USAID). Статията е  принос към теоретичното осмисляне  на понятието криза в България и съдържа критичен анализ за практиките на Министерството на извънредните ситуации (МИС). Пълният текст на статията е достъпен тук

Read Full Post »

Статията е публикувана в сп.Военен журнал № 4, 2009 г. Разглежда се един недостатъчно проучен проблем –  гражданско-военните отношения в българските научно-изследователски организации и в българската  наука като цяло. Пълният текст на публикацията е достъпен тук

Read Full Post »

Статията е публикувана в сп.Геополитика № 3, 2009 г. Прави се аналитичен обзор на актуалното състояние на научните изследвания в интерес на отбраната. Пълният текст на статията е достъпен тук

Read Full Post »

business_scienceДокладът е представен на годишната конференция на катедра Национална и регионална сигурност в УНСС на 15 май 2009 г. Изложени са критични бележки спрямо научно-изследователската „политика“ в сектора сигурност и отбрана. Презентацията (на англ. език) е достъпна тук

Read Full Post »

Методологията е публикувана в сп.Велика България № 2, м.март 2008 г. В статията са изложени  методическите основи и главните положения на една модерна Българска национална идеология. Защитава се тезата, че е необходимо ново изграждане на полу-разпадналата се българска нация чрез активна борба на идеологическия фронт. Пълният текст на статията е достъпен тук

Read Full Post »

Статията е публикувана в сп.Велика България № 1, декември 2007. Пълният текст на статията е достъпен тук

Read Full Post »

Статията е публикувана в  Бюлетин „Проблеми на сигурността и реформа в сектора за сигурност” № 16  от м.май  2007г., издание на сдружение „Джордж Маршал – България“. Пълният текст на статията е достъпен тук

Read Full Post »

Статията е публикувана в сп.Геополитика, бр.2 от 2006 г. Предлага се алтернативен български модел за адаптиране на класическите геополитически положения с новите концепции за сигурност, разработени  след 11 септември 2001 г. В теоретичен план основният принос е извеждането на дефиниция на едно ново понятие – понятието „гражданска сигурност“.  Пълният текст на публикацията е достъпен тук

Read Full Post »

Статията е публикувана в  Бюлетин „Проблеми на сигурността и реформа в сектора за сигурност” № 13 от  м.октомври 2005г., издание на сдружение „Джордж Маршал – България“. Изследва се въпросът за историческия генезис и интимната същност на т.нар. специални служби в България. Пълният текст е достъпен тук

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »