http://espi.or.at/news-archive/857-espi-perspective-on-eu-crisis-management-and-the-security-dimension-of-gmes-online

Този анализ е публикуван в изданието на Института за европейска космическа политика във Виена  – ESPI Perspectives № 63 от м.ноември 2012 г. В него се изследва мястото на европейската космическа програма GMES в по-широкия контекст на европейската политика за управление при кризи. Лансира се хипотезата, че развитието на програмата GMES  е важен тест за способността на Европейския съюз реално да функционира като „модерна империя“ и като глобален геополитически играч. Предлага се нова концептуална рамка за програмата GMES, ориентирана към нуждите на новата европейска геополитика и формиращата се европейска разузнавателна общност.

ukДокладът е представен на 1 декември 2011 г. на конференцията по Управление на кризи, организирана от Катедра „Национална и регионална сигурност“ в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Изходната теза е, че в исторически план произходът на науката може да се търси в научните дирения в областта на войната и военното дело. Целта на доклада е да се намери мястото на съвременните отбранителни изследвания в концепцията за Европа като империя – концепция, разработена от европейски философи-традиционалисти, като Освалд Шпенглер и Юлиус Евола. В областта на сигурността и отбраната научните изследвания в ЕС трябва да се провеждат преди всичко в името на Европа, а не за задоволяване на корпоративни бизнес интереси. Задължително условие за това е да се формулира и приложи един качествено нов модел на гражданско-военни отношения на ниво Европейски съюз.

Статията е публикувана в изданието на Върховния административен съд (ВАС) – сп.Административно правосъдие № 1, 2011 г. Тя е принос към формирането на оригинална българска Теория на гражданско-военните отношения, която да съответства на действащата правна уредба в България. Акцентът е върху ролята на административното правосъдие и съдебния контрол осъществяван от ВАС върху изпълнителната дейност на Министерство на отбраната и Министерство на вътрешните работи. ВАС може да бъде важен съюзник на гражданското общество при оспорването на административни актове на МО и МВР, особено в такива деликатни области като процедури по възлагане на обществени поръчки и продажби на недвижима собственост. Пълният текст на статията е достъпен тук

sp-obshtestvo_i_pravoСтатията е публикувана в изданието на Съюза на юристите в България – сп.Общество и Право, №5, 2011г. Имотните измами се разглеждат като специфична заплаха за националната сигурност на България, свързана с дейността на организираната престъпност на имотния пазар. За първи път се предлага легална дефиниция на престъплението „имотна измама“ и се прави опит за оценка на обема на печалбите в черния сегмент на имотния пазар. Пълният текст на статията е достъпен тук

Статията е публикувана в заключителния доклад по проект Актуални проблеми на управлението при кризи и извънредни ситуации в Република България: Подобряване на взаимодействието между институциите и гражданското общество. Проектът е реализиран през 2008 – 2009 г. от българския неправителствен Център за югоизточноевропейски изследвания с финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие (USAID). Статията е  принос към теоретичното осмисляне  на понятието криза в България и съдържа критичен анализ за практиките на Министерството на извънредните ситуации (МИС). Пълният текст на статията е достъпен тук

Статията е публикувана в сп.Военен журнал № 4, 2009 г. Разглежда се един недостатъчно проучен проблем –  гражданско-военните отношения в българските научно-изследователски организации и в българската  наука като цяло. Пълният текст на публикацията е достъпен тук

Статията е публикувана в сп.Геополитика № 3, 2009 г. Прави се аналитичен обзор на актуалното състояние на научните изследвания в интерес на отбраната. Пълният текст на статията е достъпен тук